Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα: Erasmus +

Βασική δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών  πρακτικών

Δράση: Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Τίτλος έργου: Μια εργαλειοθήκη για Εκπαιδευτές  και Παρόχους ΕΕΚ για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακού διαδραστικού περιεχομένου με παιγνιδοποίηση

Ακρωνύμιο: i-CONTENT

Ημερομηνία έναρξης: 01/10/2020

Ημερομηνία λήξης: 30/06/2023

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.